Terugsturen


Terugsturen

1. Verwijzing naar herroepingsrecht

U hebt het recht deze overeenkomst binnen veertien dagen zonder opgaaf van redenen te herroepen. De herroepingstermijn bedraagt bij de aankoop van goederen veertien dagen vanaf de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, de goederen in bezit hebt genomen of in bezit hebt. Bij gesplitste levering van meerdere in een gemeenschappelijke bestelling bestelde goederen is dit de dag, waarop de laatste goederen in bezit zijn genomen, bij een overeenkomst over de levering van goederen in meerdere deelzendingen of stukken de dag, waarop de laatste deelzending of het laatste stuk in bezit genomen is. Om gebruik te kunnen maken van uw herroepingsrecht, moet u ons (Tirendo Holding GmbH, Pappelallee 78/79 10437 Berlin, tel.: 02 808 6543 / e-mail: service@tirendo.be ) middels een eenduidige verklaring (bijvoorbeeld een via de post verzonden brief of een e-mail) van uw besluit, deze overeenkomst te herroepen, op de hoogte stellen. U kunt daarvoor het bijgevoegde model-herroepingsformulier gebruiken, maar dat is niet verplicht. Ter eerbiediging van de herroepingstermijn is het voldoende, dat u de mededeling over de gebruikmaking van het herroepingsrecht voor afloop van de herroepingstermijn verzendt.

2. Gevolgen van de herroeping

Wanneer u deze overeenkomst herroept, zijn wij verplicht u alle betalingen die wij van u hebben ontvangen, inclusief de leveringskosten (met uitzondering van de extra kosten, die voortvloeien uit het feit dat u voor een andere leveringswijze dan de door ons aangeboden, voordelige standaardlevering hebt gekozen), onverwijld terug te betalen echter ten laatste binnen veertien dagen vanaf de dag waarop de mededeling over uw herroeping van deze overeenkomst bij ons is binnengekomen. Voor deze terugbetaling gebruiken wij hetzelfde betaalmiddel als u bij de oorspronkelijke transactie hebt gebruikt, tenzij met u uitdrukkelijk iets anders is overeengekomen. Er zullen in geen geval vanwege deze terugbetaling vergoedingen aan u worden doorberekend. Wij halen de goederen op. Wij dragen de kosten van de retourzending van de goederen. U moet alleen een eventueel waardeverlies van de goederen dragen, als dit waardeverlies op een, ter controle van de staat, eigenschappen en het functioneren van de goederen, niet noodzakelijke omgang met de goederen terug te voeren is.

Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.